PDA

View Full Version : Ghi chú bài giảng


Ngo Thanh Tra
23-02-2017, 01:53 AM
Ghi chú bài giảng tiếng Việt các bạn cập nhật dần ở link sau: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B79J_FtvxDDIN0plejhtOFNmUFU

Riêng ghi chú bài giảng tiếng Anh dành tặng K14408C các bạn cập nhật dần ở link sau:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B79J_FtvxDDINE94Xy1PTTJYSVE